Το πρόγραμμα μας

Το πρόγραμμα μας  δραστηριοποιείται στο Βερολίνο (Γερμανία) και στη Στοκχόλμη (Σουηδία). Η πρώτη δράση κινητικότητας πραγματοποιήθηκε από 1/12/2018 – 7/12/2018 στο Βερολίνο της Γερμανίας. Ο φορέας της δράσης μας είναι ένας οργανισμός υποδοχής προσφύγων ο LDI, ο οποίος ασχολείται με Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά προγράμματα  για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων προσφύγων εισάγοντας καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Η δεύτερη δράση κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στην Σουηδία, στην Στοκχόλμη, από 6/10/2019 έως 12/10/2019, όπου φορέας υποδοχής ήταν το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο ITC International, με άρτιο δίκτυο εξειδικευμένων στελεχών και συνεργατών, με μακρόχρονη παράδοση στην οργάνωση προγραμμάτων κινητικότητας και δια βίου μάθησης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν καθηγητές από τα παρακάτω σχολεία:

 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσα από αυτήν την εμπειρία τους μπόρεσαν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ώστε:

  • να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στο πολυπολιτισμικό σχολείο, ρόλος που ουσιαστικά προϋποθέτει την επαγγελματική του ενδυνάμωση και κατάρτιση
  • να εστιάζουν στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους νέους μαθητές τους
  • να μπορέσουν να διαμορφώσουν τα σχολικά προγράμματα ώστε να ενισχυθεί η μαθησιακή πορεία των προσφύγων μαθητών
  • να προτείνουν λύσεις για την επιτυχή ενσωμάτωση των δίγλωσσων αλλοδαπών μαθητών στην σχολική κοινότητα
  • να αναπτύξουν στους μαθητές τη συνείδηση και ικανότητα για διαπολιτισμική επικοινωνία
  • να αναπτύξουν δεξιότητες ΤΠΕ για την εφαρμογή της τεχνολογίας σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσουν τα κίνητρα των μαθητών
  • να οργανώνουν δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθούν τα προσφυγόπουλα να ενταχθούν στο νέο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και να τα ενισχύουν διατηρώντας την πολιτισμική τους ετερότητα
  • να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε προσφυγόπουλου
  • να μπορούν να τους καθοδηγήσουν στην επιλογή κατάλληλου επαγγελματικού τομέα βάση των δεξιοτήτων τους
  • να καλλιεργήσουν σχέσεις συλλογικότητας σε μαθητές προερχόμενους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς

Η επίσκεψή μας στο Βερολίνο (Γερμανία)

Η επίσκεψή μας στη Στοκχόλμη (Σουηδία)